Hoe wordt er op onze school omgegaan met maatschappelijke aspecten?
​Onze visie op de mens en het onderwijs

Dit document vormt de fundamenten van de werking in onze school. Het is belangrijk dat u als ouder deze tekst aandachtig leest. Door het ondertekenen van dit document gaat u samen met de andere ouders, begeleiders, kinderen en vrijwilligers het engagement aan om deze visie mee waar te maken.

Visie op onderwijs

“De democratie van morgen wordt voorbereid door de democratie op school”, zegt Freinet.


Ouders stonden aan de wieg van de Levensboom. Ze wilden voor elk kind een maximale betrokkenheid en beleving in de klas creëren. In het begin steunden ze op de ervaringsgerichte visie van Ferre Laevers. Later werd het concept verruimd vanuit de Freinetvisie (zie pedagogisch concept). Ouders bouwden aan een school los van alle netten, met een geloof in eigen kunnen, samen met veel anderen. Op die manier wilden ze tonen dat onderwijs anders kan.
Onze schoolorganisatie draagt bij tot de totale ontwikkeling van het kind: cognitief, sociaal-emotioneel en creatief.

Ook vandaag de dag willen ouders mee bepalen wat er met hun kinderen gebeurt, hoe de ontwikkeling van hun kinderen gestimuleerd wordt, hoe alle kinderen aan bod kunnen komen. Ouders mogen niet vervreemden van hun kind in zijn/haar schoolse omgeving. Er mag geen kloof zijn tussen school en thuis.
Meebouwen aan een school voor hun kinderen, houdt een actieve participatie in: er moet een voortdurende wisselwerking zijn met de mensen die er professioneel werken, het team.


Omgaan met de diverse maatschappelijke modellen

Kinderen worden vandaag de dag vaak geconfronteerd met diverse samenlevingsstructuren en –culturen. Als school spelen wij daar op in en stimuleren we bij de kinderen het ontplooien van een kritische maar respectvolle houding t.a.v. deze diversiteit.
We helpen kinderen zoeken naar hun eigen plaats en beleving in dit ruime aanbod van waarden, levensstijlen, religies, maatschappelijke (rollen)patronen,…
Vandaar dat wij als school een emancipatorisch, bevrijdend karakter hebben : gelijkheid, zelfstandigheid, eerlijke maatschappelijke verhoudingen,…
Daarom heerst er een open klimaat waarbij kinderen zich veilig voelen om in de klas om het even welk onderwerp ter sprake te brengen. De kinderen leren nadenken over hun eigen standpunt en houding door dit te spiegelen aan en te confronteren met dat van de anderen. Ze leren dit in een ruimere context plaatsen en interpreteren.

Omgaan met het leerproces

Als school willen wij niet enkel de klemtoon leggen op de individuele prestatie van het kind waarbij alleen het eindproduct of het resultaat doorweegt in de beoordeling. Het leerproces (hoe je tot een bepaald resultaat komt) en het ontwikkelen van vaardigheden vinden we even belangrijk.
Door zelf te ontdekken, door ervaringsgericht te experimenteren, leren de kinderen heel wat bij.
We geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind. Ieder kind wordt erkend in zijn eigenheid, kennis, vaardigheden, tempo en ontwikkelingsniveau. Een kind wordt op onze school altijd positief benaderd.

Onze school wil ook aandacht hebben voor de coöperatieve gedachte: het samenwerken, het samen denken, overleggen,…zien we als een verrijking op zich.
De school wil als ‘lerende organisatie’ ook aanzetten tot verdere ontwikkeling van personeel, ouders en vrijwilligers.

Omgaan met vrije tijd en consumptie

Er wordt binnen de school naar een evenwicht gezocht tussen het aanbod en de behoefte aan bepaalde producten, activiteiten, …
We leren de kinderen omgaan met de verleiding van verblindende producten en diensten. We proberen hen een kritische houding bij te brengen ten aanzien van hun consumptiegedrag (voorbeeld : het gebruik van televisie, computer, kledij, rages, speelgoed, nieuwe media,… ).
De school stimuleert de verbeeldingskracht van het kind en helpt hen hun creativiteit te ontwikkelen.Omgaan met het milieu

We willen een milieuvriendelijke school zijn. Dit uit zich door gebruik te maken van gerecycleerd materiaal en verantwoord afval te beheren (gebruik van brooddoos, drinkbeker, gezamenlijke 10-uurtjes, composteren, vermijden van moeilijk afbreekbaar materiaal,…). We willen zorgzaam omgaan met energie (lichten, verwarming, computers,…) en we stimuleren het fietsen en het gebruik van het openbaar of gezamenlijk vervoer.
We proberen de kinderen respect bij te brengen voor het milieu en materialen


Omgaan met de kloof tussen rijk en arm

We willen de kinderen bewust maken van deze problematiek. We wijzen hen er op dat wat ze hebben of willen niet voor iedereen evident is. Door minder en bewuster te consumeren en door eerlijke handel te stimuleren, proberen we ons steentje bij te dragen aan deze onrechtvaardige verdeling.Omgaan met verscheidenheid

Binnen onze school stimuleren we verscheidenheid van afkomst, geloof en levensbeschouwing, levensstijl, geaardheid, ... Zo staan we als ‘school zonder racisme’ open voor minderheden binnen onze multiculturele maatschappij.


Omgaan met weten en niet-weten

We vinden het belangrijk dat alle kinderen in staat zijn alle informatiekanalen te volgen. We streven naar gelijke kansenonderwijs waarbij de informatie voor iedereen toegankelijk, verstaanbaar en controleerbaar is. De school volgt de evoluties binnen de informatietechnologieën en helpt ook de kinderen daarin hun weg te vinden.

Omgaan met democratie

Wij willen onze school zo organiseren dat reële inspraak mogelijk is.
We proberen de procedures en kanalen die daarbij gevolgd moeten worden eenvoudig te houden:

a) Op niveau van de kinderen

De kinderen worden zowel op school- als op klasniveau (vb. klasraad, kinderparlement) die vaardigheden bijgebracht die nodig zijn om te functioneren in een democratie. Ze ervaren dat een democratie niet alleen bestaat uit rechten, maar ook uit plichten, zoals zich loyaal kunnen neerleggen bij door de meerderheid genomen beslissingen. We willen de kinderen voorbereiden om later als geëmancipeerde mensen deel te nemen aan de wereld rondom hen.

b) Op niveau van de ouders

De school is gegroeid vanuit het verlangen van ouders om het schoolgebeuren mee te bepalen. De ouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de klaswerking en aan diverse werkgroepen binnen de schoolwerking. Ook op bestuursniveau zijn de ouders duidelijk aanwezig. Het hoogste beslissingsorgaan van deze school is immers de algemene vergadering van ouders en begeleiders.

c) Buiten de Levensboommuren

Als school verbinden we er ons toe om het democratisch ideeëngoed dat op klas- en schoolniveau beleefd wordt, uit te dragen naar onze omgeving. Indien nodig werken we hiervoor samen met andere partners.


Visie op de mens

Wij zijn er van overtuigd dat iedereen zich steeds verder ontwikkelt. Deze ontwikkeling is een onvoltooid project. De mens ontplooit zich dankzij de groei-, ontdekkings- en experimenteerdrang. Hij bouwt eigen waarden en normen op en staat kritisch in deze veranderende wereld. Het eigen oordeelvermogen en de daaruit voortvloeiende inzichten inspireren de mens tot daadwerkelijk engagement, alleen of samen met anderen.
Hij kan omgaan met eigen gevoelens, heeft een zekere emotionele rust, een innerlijke vrijheid. Ook de houding die hij aanneemt tegenover de anderen, getuigt van positieve aanvaarding en op die manier biedt hij de anderen groeikansen.
De mens wordt op onze school benaderd vanuit een fundamenteel respect voor ieders eigenheid.
Als school stimuleren wij de kinderen en elkaar om vaardigheden en inzichten te ontwikkelen die bijdragen tot de opbouw van een mensvriendelijke wereld.


Samen (ouders, kinderen en begeleiders) streven wij naar :

Een optimale ontwikkeling van het kind met open oog & oor en respect voor de omringende wereld.
Een begeleiding om de confrontatie met deze wereld te willen/kunnen aangaan.
Het geloof in de ‘groeidrang’ die in elk kind aanwezig is.
Maximale kansen tot zelfontplooiing.
Samenwerking van ouders, begeleiders, vrijwilligers om op een democratische wijze school te maken.
Betrokkenheid van kinderen bij beslissingen over de groeps- en schoolafspraken.

Op deze wijze krijgt de school gestalte, gebaseerd op zelfbeheer.
Op onze school is alle informatie voor iedereen toegankelijk.
Onze manier van opvoeden is duidelijk, transparant en begrijpbaar voor de ouders en anderen.
De structuur van de school is voor iedereen duidelijk en elke stem telt mee.
Elke ouder participeert in het schoolgebeuren naar eigen aanvoelen, denken en kunnen. Onze school is voor iedere deelnemer (kinderen, ouders, begeleiders, vrijwilligers) een blijvende leerschool in democratie.
De Levensboom is zo gestructureerd dat ze een kader schept waarin men op alle niveaus naar zelfbeheer kan groeien (team, klas, ouders...)

Search